Atļauj savienot amatus

 Aizkraukles novada dome atļāva deputātei Ludmilai Ušakovai savienot deputātes pienākumus ar  krievu kopienas  “LAD” valdes priekšsēdētājas amatu. Viņa apliecinājusi, ka amatu savienošana neradīs interešu konfliktu un tas nebūs pretrunā ar amatpersonai saistošajām ētikas normām.

Saskaņā ar likumu interešu konflikts ir situācija, kurā valsts amatpersonai jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar valsts amatpersonas amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šīs valsts amatpersonas, tās radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. Amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu.

Novadu ziņas