Vēlas iegūt Eiropas naudu meža kopšanai

Lai atjaunotu izcirstās mežaudzes, veicinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, atjaunošanu un palielināšanu, veiktu mežaudžu retināšanu Aizkraukles pagastā, šim mērķim piesaistot Eiropas fonda līdzekļus, Aizkraukles novada dome nolēma  piedalīties Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” apakšpasākuma “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” projektu konkursā ar projektu “Denavu mežs”.

Kopējās izmaksas ir 1755,60 eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā tā īstenošanai būs vajadzīgs novada domes līdzfinansējums 702,24 eiro apmērā. Šī aktivitāte notikusi pēc deputāta Gunta Jankovska iniciatīvas. “Tā kā pašvaldībai pieder daudz mežu, tos vajag arī sakārtot,” viņš sacīja.

Novadu ziņas